Kako Vam ZGI

može pomoći?

Uvjereni smo da ćete prepoznati poduzeće ZGI d.o.o. kao partnera s kojim možete realizirati svoju investiciju od začetka ideje do završetka cjelokupnog projekta.

Projektiranje instalacija

(elektro i strojarske)

ZGI d.o.o. posjeduje rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja koja su nas ovlastila za projektiranje građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH za strojarske instalacije i elektro instalacije.

Mi ćemo Vam osigurati projektnu dokumentaciju za sljedeće instalacije

 • Elektrotehničke instalacije
 • Strojarske instalacije
 • Plinske instalacije
 • Sprinkler instalacije
projektiranje-instalacija-ZGI

REFERENCE:

 • NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
 • (Autoput – Koridor Vc/Highway – Corridore Vc)
 • FEAL D.O.O. Široki Brijeg
 • FE-AL D.O.O. Mostar
 • J.P. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar
 • PROMINVEST Stupčanica d.o.o.
 • UNIS – GAL d.d. Konjic
 • SUR-TEC EUROSJAJ d.o.o. Konjic
 • OHL ŽS a.s. Brno
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
 • UNITRADE d.o.o. Ljubuški
 • ASD d.o.o. Ljubuški
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • SKI ROSTOVO d.o.o.
 • (Umjetno jezero/Artifitial lake)
 • VITA VI d.o.o.
 • (sanacija nasipa na rijeci Krupa/ rehabilitation of Krupa river dykes)
 • Općina Livno – Kanalizacijski sustav – 3 km/
 • Municipality of Livno – Sewer system design – 3 km
 • Bossin d.o.o. Mostar
 • RUBAU d.o.o. Brčko
 • GEOMET d.o.o. Olovo – Rudnik olova
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada za regiju Livno
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada Živinice
 • TERAKOP d.o.o. Živinice

REFERENCE:

 • United Nations Development Programme UNDP  – Studija energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • United Nations Development Programme UNDP – Detaljni energijski auditi (više od 30 javnih objekata u FBiH)
 • BEEP projekt – Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Svjetska Banka – 20 javnih objekata
 • FEAL d.o.o. Široki Brijeg – Energetski certifkat
 • BenMal Group d.o.o. Velika Kladuša – energetski certifkat stambeni objekt Bužim
 • UnisGAL d.d. Konjic – Detaljni energijski audit u proizvodnom procesu
 • J.P. Autoceste FBiH – Energetski certifikat CP Lučani
 • J.P. Autoceste FBiH – Bočno naplatno mjesto Kakanj
 • United World College in Mostar – Stambeni objekt

Energetska efikasnost

Poduzeće ZGI d.o.o. je jedan od lidera u oblasti energijske učinkovitosti (efikasnosti) u BiH.

Prvi smo u BiH dobili ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (ovlaštenje broj UPI/03-23-2-216/11 od 17.01.2012.)

Naš Odjel Energijske efikasnosti će Vam kvalitetno izvršiti sljedeće poslove:

 • Detaljni energijski audit nestambenih objekata
 • Detaljni energijski audit stambenih objekata
 • Detaljni energijski audit javne rasvjete
 • Detaljni energijski audit industrijskih procesa
 • Energetsko certificiranje objekata

Zaštita na radu

ZGI d.o.o. je jedna od vodećih kompanija iz oblasti zaštite na radu u BiH. U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

U skladu sa Vašim potrebama, mi ćemo Vam pružiti sljedeće usluge:

 • Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja
 • Ispitivanje uvjeta radnog okoliša
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije
 • Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije
 • Pregled i ispitivanje instalacije za odvođenje statičkog elektriciteta
 • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • Izrada nacrta pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Elaborata zaštite na radu
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada Elaborata o postavljanja znakova sigurnosti
 • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
zastita-na-radu-ZGI

REFERENCE:

 • NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
 • (Autoput – Koridor Vc/Highway – Corridore Vc)
 • FEAL D.O.O. Široki Brijeg
 • FE-AL D.O.O. Mostar
 • J.P. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar
 • PROMINVEST Stupčanica d.o.o.
 • UNIS – GAL d.d. Konjic
 • SUR-TEC EUROSJAJ d.o.o. Konjic
 • OHL ŽS a.s. Brno
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
 • UNITRADE d.o.o. Ljubuški
 • ASD d.o.o. Ljubuški
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • SKI ROSTOVO d.o.o.
 • (Umjetno jezero/Artifitial lake)
 • VITA VI d.o.o.
 • (sanacija nasipa na rijeci Krupa/ rehabilitation of Krupa river dykes)
 • Općina Livno – Kanalizacijski sustav – 3 km/
 • Municipality of Livno – Sewer system design – 3 km
 • Bossin d.o.o. Mostar
 • RUBAU d.o.o. Brčko
 • GEOMET d.o.o. Olovo – Rudnik olova
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada za regiju Livno
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada Živinice
 • TERAKOP d.o.o. Živinice

REFERENCE:

 • ALUMINIJ d.d. Mostar
 • FEAL d.o.o. Široki Brijeg
 • FE-AL d.o.o. Mostar
 • ELEKTROPRIVREDA HZHB d.o.o. Mostar
 • ELEKTROPRIJENOS a.d. Banja Luka
 • J.P. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar
 • FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
 • Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine – BHANSA
 • Zavod za zdravstveno osiguranje HNŽ
 • PROMINVEST d.o.o. Konjic
 • UNIS – GAL d.d. Konjic
 • JYSK d.o.o. Sarajevo
 • SUR-TEC EUROSJAJ d.o.o. Konjic
 • OHL ŽS a.s. Brno
 • NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • P.D. Igman d.d. Konjic
 • GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
 • Zvečevo – Lasta d.d. Čapljina
 • UNITRADE d.o.o. Ljubuški
 • ASD d.o.o. Ljubuški
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • Bossin d.o.o. Mostar

Zaštita od požara

ZGI d.o.o. je jedna od vodećih kompanija iz oblasti zaštite od požara u BiH. U više od 22 godine rada u predmetnoj oblasti razvili smo uslugu koja garantira zadovoljstvo naših klijenata. Unaprijeđivali smo naše metode rada, kroz edukaciju djelatnika, investiciju u najsuvremeniju opremu, te suradnju sa raznim ustanovama i institutima iz Europe.

Kada Vam je potrebno, mi ćemo Vam pružiti sljedeće usluge:

 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada plana zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije objekta
 • Ispitivanje funkcionalnosti Vatrodojavne instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Hidrantske instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti Instalacije za automatsko gašenje požara (CO2, drencher, sprinkler, INERGEN)
 • Ispitivanje funkcionalnosti protivpožarnih zaklopki
 • Osposobljavanje djelatnika za zaštitu od požara I evakuaciju
zastita-od-pozara-ZGI

Ovlašteni laboratoriji

Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i tla

ZGI d.o.o. posjeduje ovlašteni laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpadnih tehnoloških voda na temelju Rješenja izdanog od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U sklopu predmetnog laboratorija vršimo i uzorkovanje i ispitivanje uzoraka tla.

Proces ispitivanja otpadnih voda je akreditiran prema BAS EN ISO 17025.

Naš Laboratorij je sastavljen od tima izuzetnih stručnjaka koji će Vam, koristeći vrhunsku opremu, izvršiti sljedeće usluge:

 • Ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika EBS – a
 • Monitoring otpadnih voda
 • Efekte pročišćavanja otpadne vode
 • Mjerenje protoka vodotokova, rijeka, kanala
 • Uzorkovanje i ispitivanje tla

 

Laboratorij za ispitivanje buke

ZGI d.o.o. posjeduje ovlašteni laboratorij za ispitivanje buke koji je akreditiran prema BAS EN ISO 17025.

Djelatnost Laboratorija za ispitivanje buke su sljedeće usluge:

 • Mjerenje razine okolišne buke
 • Mjerenje zvučne izolacije*

*nije akreditirano

Laboratorij za ispitivanje emisije u zrak

ZGI d.o.o. posjeduje ovlašteni laboratorij za ispitivanje emisije u zrak koji je akreditiran prema BAS EN ISO 17025.

Posjedujemo vrhunsku opremu za ispitivanje emisije iz stacionarnih izvora, kako za velike emitere, tako i za mala ložišta.

Laboratorij za ispitivanje emisije u zrak pruža sljedeće usluge:

 • Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja
 • Proračun emisija za katastar zagađivača
 • Mjerenje kvaliteta zraka
 • Mjerenje emisije u zrak – kvalitete zraka na radnom mjestu
laboratorij-ZGI

REFERENCE:

 • ALUMINIJ d.d. Mostar
 • FEAL d.o.o. Široki Brijeg
 • GEOMET d.o.o. Olovo
 • STRABAG d.o.o. Sarajevo
 • OHL ŽS a.s. Brno
 • NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
 • J.P. CESTE FBIH d.o.o.
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • P.D. Igman d.d. Konjic
 • GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
 • Zvečevo – Lasta d.d. Čapljina
 • INTERBREW – BELGIUM
 • INTERKOMERC d.o.o. Mostar
 • HP INVESTING d.o.o. Mostar
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo
 • Ginex d.d. Goražde
 • UNITRADE d.o.o. Ljubuški
 • UNIS GAL d.d. Konjic
 • BINAS d.d. Bugojno

REFERENCE ZA PLAN AKTIVNOSTI:

 • ALUMINIJ d.d. Mostar – Elektroliza, Ljevaonica, Tvornica anoda, GOS,
 • Radionice i Podstanica
 • FEAL d.o.o. Široki Brijeg
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • Binas d.d. Bugojno
 • P.D. Igman d.d. Konjic
 • Graewe Tadiv d.o.o. Konjic
 • Hercegovina vino d.o.o. – Vinarija Čitluk
 • Zvečevo – Lasta d.d. Čapljina
 • Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar
 • Stanić Beverages d.o.o. Kreševo
 • Rudnici boksita Jajce d.d. Jajce

REFERENCE ZA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ:

 • JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – Autoput koridor Vc, dionica Konjic-Mostar (Tunel Prenj)
 • GEOMET d.o.o. Olovo – Rudnik Olova u Olovu
 • F.L. Wind d.o.o. – Vjetroelektrana Jelovača
 • Kamen dent d.o.o. Mostar – Vjetroelektrana Pakline, instalirane snage 126,5 MW
 • Kamen dent d.o.o. Mostar – Vjetroelektrana Ljubuša, instalirane snage 96,6 MW
 • Kamen dent d.o.o. Mostar – Vjetroelektrana Kupres, instalirane snage 89,7 MW
 • F.L. Wind d.o.o. – Vjetroelektrana Tušnica, instalirane snage 35 MW
 • Nova energija d.o.o. Glamoč – Vjetroelektrana Dževa, instalirane snage 46 MW
 • Nova energija d.o.o. Glamoč – Vjetroelektrana Slovinj, instalirane snage 130 MW
 • mHE Čimba, mala Hidroelektrana u općini Rama
 • ALUMINIJ d.d. Mostar, Deponija crvenog mulja
 • Izgradnja koridora Vc, Deponije viška građevinskog materijala na lokalitetu općine Ljubuški

Okoliš

Poduzeće ZGI d.o.o. je jedan od lidera u oblasti zaštite okoliša u BiH.

Među prvim smo prepoznali promjene u BiH po pitanju pristupa zaštiti okoliša, nakon donošenja seta okolišnih zakona u Federaciji BiH. Bili smo među prvim poduzećima koja su dobila ovlaštenje za izradu Studija utjecaja na okoliš u BiH.

Naš Odjel Zaštite okoliša Vam može kvalitetno izvršiti sljedeće poslove:

 • Studija utjecaja na okoliš
 • Elaborata o utjecaju na okoliš
 • Izrada karata buke (strateške karte buke, karta buke cestovnog prometa, karta buke industrijskog područja, karte buke gradova) sa software-om koji je u vlasništvu ZGI d.o.o.
 • Izrade karte shadow – flickera – zasjenjenja (vjetroelektrana) sa software-om koji je u vlasništvu ZGI d.o.o.
okolis-ZGI

Hidrotehnika

ZGI d.o.o. je poduzeće koje se specijaliziralo u oblasti izrade hidrotehničkih projekata, te dokumentacije za ishođenje vodnih akata (lista ”A”). Ono što možemo da vam pružimo je sinergija između laboratorija za ispitivanje otpadnih voda, te stručnjaka u oblasti hidrotehnike, koji mogu biti garant sveobuhvatnog pogleda na hidrotehnički projekt.

Naša tvrtka će Vam kvalitetno izvršiti sljedeće poslove:

 • Studija za prethodnu vodnu suglasnost
 • Glavni projekt unutarnje odvodnje (autoceste)
 • Glavni projekt vodozaštite (autoceste)
 • Glavni projekt kanalizacijskog sustava
 • Glavni projekt vodoopskrbe
 • Glavni projekt pročistača otpadnih tehnoloških voda
 • Konzultacije kod projektiranja svih vrsta građevina
 • Nadzor nad izvođenjem
hidrotehnika-ZGI

REFERENCE:

 • NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
 • (Autoput – Koridor Vc/Highway – Corridore Vc)
 • FEAL D.O.O. Široki Brijeg
 • FE-AL D.O.O. Mostar
 • J.P. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar
 • PROMINVEST Stupčanica d.o.o.
 • UNIS – GAL d.d. Konjic
 • SUR-TEC EUROSJAJ d.o.o. Konjic
 • OHL ŽS a.s. Brno
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
 • UNITRADE d.o.o. Ljubuški
 • ASD d.o.o. Ljubuški
 • A3 d.o.o. Široki Brijeg
 • SKI ROSTOVO d.o.o.
 • (Umjetno jezero/Artifitial lake)
 • VITA VI d.o.o.
 • (sanacija nasipa na rijeci Krupa/ rehabilitation of Krupa river dykes)
 • Općina Livno – Kanalizacijski sustav – 3 km/
 • Municipality of Livno – Sewer system design – 3 km
 • Bossin d.o.o. Mostar
 • RUBAU d.o.o. Brčko
 • GEOMET d.o.o. Olovo – Rudnik olova
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada za regiju Livno
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada Živinice
 • TERAKOP d.o.o. Živinice

REFERENCE:

 • J.P. AUTOCESTE FBIH, Zenica bypass
 • FEAL D.O.O. Široki Brijeg
 • VILOS Jajce
 • COBUS D.O.O. Livno,
 • VJETROELEKTRANE D.O.O. Glamoč
 • J.P. ELEKTROPRENOS AD Banja Luka – projekti dalekovoda
 • J.P. DEPONIJA D.O.O. Mostar
 • Sanitarna deponija komunalnog otpada Livno
 • Općina Orašje sanacija deponije komunalnog otpada
 • Općina Živinice sanacija deponije komunlanog otpada
 • Općina Kreševo sanacija deponije komunlanog otpada
 • Općina Livno sanacija deponije komunlanog otpada

Geotehnika

ZGI d.o.o. je poduzeće koje se specijaliziralo u oblasti izrade geotehničkih projekata, odnosno misija geotehničkog inženjerstva.

Premda mlad odjel u našemu poduzeću, završili smo i isporučili  značajne projekte u oblasti cestogradnje (autoput koridor Vc), sanitarnih deponija otpada te raznih poslovnih objekata.

Naša tvrtka će Vam kvalitetno izvršiti sljedeće poslove:

 • Pripremna geotehnička studija (misija G1)
 • Geotehnički projekt (misija G21)
 • Stručno savjetovanje za ocjenjivanje tehničkog dijela ponude (misija G22)
 • Revizija geotehničkog projekta (misija G23)
 • Geotehnička izvedbena studija (misija G31)
 • Geotehničko praćenje radova (misija G32)
 • Geotehnički nadzor radova (misija G42)
geotehnika-ZGI

Rudarstvo i Geologija

ZGI d.o.o. je sukladno rješenjima nadležnih ministarstava dobilo ovlaštenje za projektiranje u oblasti geologije i rudarstva.

Radi se o najmlađem odjelu unutar našeg poduzeća, ali odjelu koji ima sinergiju iskusnih i mladih stručnjaka koji mogu biti garant brze, efikasne i kvalitetne usluge.

U okviru našeg odjela za rudarstvo i geologiju osigurati ćemo Vam sljedeće usluge:

 • Rudarski projekti (Glavni, dopunski)
 • Projekti za geološka istraživanja
 • Revizija rudarskih i geoloških projekata
 • Ispitivanje instalacija i opreme u oblasti rudarstva
rudarstvo-i-geologija-ZGI

REFERENCE:

 • Rudnik olova u Olovu
 • Rudnik boksita Posušje d.o.o. Posušje
 • Rudnik boksita Široki Brijeg d.o.o. Široki Brijeg
 • Rudnik boksita Jajce d.o.o. Jajce
 • Kamenolom Promark d.o.o. Mostar
 • Granitmont Jablanica kamenolom
 • Patica Žurkovaca d.o.o. Promont
Uvjereni smo da ćete prepoznati poduzeće ZGI d.o.o. kao partnera s kojim možete realizirati svoju investiciju od začetka ideje do završetka cjelokupnog projekta.
Kontaktirajte nas