Zaštita na radu – ZGI za siguran rad

SIGURNOST PRIJE SVEGA

Zaštita na radu podrazumijeva sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, kojima se ostvaruju i unaprjeđuju:

 1. sigurnost
 2. zaštita zdravlja na radu.

Cilj zaštite na radu je sprječavanje:

 • rizika na radu
 • ozljeda na radu
 • profesionalnih bolesti
 • bolesti u vezi s radom
 • materijalnih šteta
 • nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom

 

Ako nemate vremena pratiti Zakon o zaštiti na radu i njegove izmjene, trebate pomoć oko izrade Internog akta ili Elaborata, ne znate gdje i kako ishoditi neophodne isprave iz ove oblasti ili ne provodite zaštitu na radu u skladu sa Zakonom, ZGI Vas može savjetovati ili sve to učiniti umjesto Vas.

Zaštita na radu - ZGI - Elaborati, pregledi i ispitivanja, procjena rizika

Tko mora voditi brigu o zaštiti na radu?

Opasnosti na poslu predstavljaju svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Kao odgovorna osoba poslodavac je obvezan snositi sve troškove te provoditi zaštitu na radu.

Što je sve zadatak poslodavca u području zaštite na radu?

 • izbjegavanje rizika
 • procjenjivanje rizika
 • sprječavanje rizika na njihovom izvoru
 • prilagođavanje rada radnicima u vezi s mjestom rada, izborom radne opreme te načinom rada
 • prilagođavanje tehničkom napretku
 • zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim
 • osposobljavanje i informiranje radnika

Tijekom organiziranja i provođenja zaštite na radu, treba uvažavati prirodu poslova te prilagoditi zaštitu promjenjivim okolnostima. Isto tako, poslodavac mora voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu te stalno poboljšavati razinu zaštite. Osobito je važno usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području:

 • tehnike
 • zdravstvene zaštite
 • ergonomije.

Na koji je način poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu?

Prije svega treba voditi računa o:

 • prevenciji rizika
 • obavještavanju
 • osposobljavanju
 • organizaciji
 • sredstvima rada.

Prevencija je imperativ

Što je prevencija u području zaštite na radu?

To je planirana te provedena mjera u svakom radnom postupku s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu. Rizik je, prema definiciji iz Zakona o zaštiti na radu “umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice”.

Dužnost poslodavca je provođenje prevencije kako bi radnicima osigurao najveću moguću razinu zaštite na radu.

Zaštita na radu - ZGI - Elaborati, pregledi i ispitivanja, procjena rizika

Procjena rizika

Znate li da kao poslodavac morate, uzimajući u obzir prirodu poslova kojim se djelatnici bave, procjenjivati rizike za život i zdravlje svojih zaposlenika, u odnosu na: sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, biološke agense, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, napor, noćni rad, psihičko radno opterećenje te druge rizike.

Jeste li znali da ste dužni izraditi procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku?

Zaštita na radu – štetnosti

Kod zaštite na radu trebaju se provoditi mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica. Fizikalni, kemijski i biološki čimbenici na mjestu rada i u njegovom okruženju čine radni okoliš.

 

Ozljeda na radu

Ozljeda na radu podrazumijeva ozljedu radnika koja nastaje:

 1. u prostoru poslodavca u kojem osoba radi
 2. u prostoru koji nije prostor poslodavca, ali zaposlenik u njemu obavlja rad.

Zaštita na radu u odnosu na broj zaposlenika

 • do 49 zaposlenika – poslodavac zaštitu na radu može sam obavljati ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu
 • od 50 do 249 zaposlenika – poslodavac treba sklopiti ugovor o radu sa stručnjakom zaštite na radu
 • preko 250 zaposlenika – poslodavac treba sklopiti ugovor o radu s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu

Zaštita na radu – sustav pravila

Zaštita na radu obuhvaća sustav pravila, a osobito:

 • pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
 • pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
 • pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima.

Zakonom se propisuju načini i postupci:

 • osposobljavanja i obavještavanja kako radnika tako i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
 • suradnje poslodavca, radnika, njihovih predstavnika, udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu.
Zaštita na radu - ZGI - Elaborati, pregledi i ispitivanja, procjena rizika

Sredstva za rad

Sredstva rada podrazumijevaju:

 • građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom
 • prometna sredstva
 • radnu opremu = strojeve i uređaje, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta, alat, skele i druga sredstva za povremeni rad na visini

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada:

 • osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
 • zaštita od mehaničkih opasnosti
 • zaštita od udara električne struje
 • sprječavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 • osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
 • osiguranje čistoće
 • osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka te ograničenja brzine strujanja zraka
 • osiguranje propisane rasvjete
 • zaštita od buke i vibracija
 • zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
 • zaštita od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
 • zaštita od prekomjernih napora
 • zaštita od elektromagnetskog i ostalog zračenja
 • osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu
Zaštita na radu - ZGI - Elaborati, pregledi i ispitivanja, procjena rizika

ZGI – Vaš pouzdan partner u zaštiti na radu

Tražite li kvalitetnog partnera koji će voditi kompletnu brigu o zaštiti na radu u Vašoj tvrtki, obratite nam se s povjerenjem jer nudimo kompletnu paletu usluga vezanih za provedbu zaštite na radu već dugi niz godina.

 • periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti te mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
 • periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad te sredstava i opreme osobne zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu
 • procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
 • osposobljavanje radnika za siguran rad
 • izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom
 • izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu
 • izrada Internog akta o zaštiti na radu
 • izrada Elaborata zaštite na radu
 • izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • izrada Elaborata o postavljanja znakova sigurnosti

Zaštita na radu treba biti prioritet, osobito kada se rad provodi u opasnim ili potencijalno opasnim uvjetima.

Prepustite brigu o zaštiti na radu stručnom i iskusnom ZGI timu.

ZGI – sigurnost prije svega
Kontaktirajte nas